admin@nepalpropertybazaar.com

व्यापारको विज्ञापन गर्नुहोस्

थप जानकारीको लागि कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।

अरु पृष्ठहरूको साइड बारमा

• तपाइको व्यापारको  विज्ञापन गर्नलाई प्रति महिना रु 4,000 लाग्नेछ।
• तपाईंको व्यापारको  विज्ञापन जम्मा तीनवटा पृष्ठहरूको साइड बारमा गरिनेछ।

‘घर’ पृष्ठको बटममा

• तपाइको व्यापारको  विज्ञापन गर्नलाई प्रति महिना रु 6,000 लाग्नेछ।
• केवल 5 स्पेस मात्र उपलब्ध छन्।

‘घर’ पृष्ठको बिचमा

• तपाइको व्यापारको  विज्ञापन गर्नलाई प्रति महिना रु 8,000 लाग्नेछ।
• केवल 5 स्पेस मात्र उपलब्ध छन्।

‘घर’ पृष्ठको शीर्षमा 

• तपाइको व्यापारको  विज्ञापन गर्नलाई प्रति महिना रु 10,000 लाग्नेछ।
• केवल 5 स्पेस मात्र उपलब्ध छन्।